Trưởng phòng nhân sự

Trưởng phòng nhân sự

– Có khả năng phối hợp tốt với các phòng, ban trong công ty.
– Có khả năng tổ chức bộ máy và soạn quy chế quy định quy trình cho hoạt động phòng và điều hành kế hoạch phòng.
– Có khả năng vận động thuyết phục.
– Có nghệ thuật dùng đòn bẩy để giải tỏa các nguồn lực phát triển tiềm năng của cán bộ công nhân viên, có nhiều sáng tạo, nhiều ý tưởng.
– Hiểu biết về kinh doanh bán nhà ở, nhận thầu xây lắp, xây dựng quản lý nhà, quản lý dự án…
Trưởng phòng nhân sự
Công tác nhân sự:
– Hoạch định nguồn nhân lực đồng thời nghiên cứu, đề xuất các phương án phát triển nguồn nhân lực phù hợp với chiến lược phát triển chung của công ty.
– Quản lý, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác tuyển dụng, đào tạo.
– Đánh giá kết quả thực hiện công việc, năng lực của CBCNV; đề xuất xét khen thưởng, kỷ luật CBCNV trong phòng.
– Quản lý và tổ chức thực hiện công tác tính lương, thưởng, bảo hiểm.
– Tham mưu công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm, thuyên chuyển CBCNV, ký kết và chấm dứt HĐLĐ.
– Kiểm tra và có ý kiến trước khi trình Ban điều hành phê duyệt các bảng TCCD và Kiểm tra và có ý kiến trước khi trình Ban điều hành phê duyệt các bảng TCCD và MTCV của trưởng đơn vị.
– Xây dựng, điều chỉnh, bổ sung các quy chế, quy định của công ty thuộc lĩnh vực hành chính nhân sự và quy trình làm viêc của phòng phù hợp với từng giai đoạn phát triển của công ty, phù hợp với quy định của pháp luật nhà nước và quy chế hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
– Quản lý công tác bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động toàn công ty.
– Lập và quản lý chi phí đầu ra hàng năm của công ty.
– Lập kế hoạch công việc của phòng và tổ chức thực hiện.