Tag Archives: xung đột trong công việc

Cách giải quyết xung đột

Cách giải quyết xung đột

Không đặt cái tôi cá nhân khi giải quyết xung đột Khi bạn là trọng tài, bạn cần phải gạt bỏ cái tôi cá nhân ra khỏi cuộc phân xử. Bạn cần phải biết rằng, khi một vấn đề căng