Tag Archives: nhân viên thuế

Nhân viên bộ phận thuế

Nhân viên bộ phận thuế

***NHIỆM VỤ CỤ THỂ: - Hạch toán các nghiệp vụ tài chính, kế toán phát sinh hàng ngày đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ. - Cuối tháng trích khấu hao TSCĐ, CCDC hàng tháng, phân bổ các khoản chi