Tag Archives: mô tả công việc quản lý

Nhân viên quản lý dự án

Nhân viên quản lý dự án

Mô tả công việc Quản lý toàn bộ việc điều phối các dự án phát triển phần mềm ứng dựng công nghệ thông tin, từ khi lên kế hoạch đến quá trình thực hiện. Công việc cũng đòi hỏi lập