Nhân viên tài chính ngân hàng

Nhân viên tài chính ngân hàng

+ Tối thiểu trình độ đại học chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng hoặc các chuyên ngành liên quan khác
+ Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc trong mảng vận hành tại các ngân hàng
+ Am hiểu về nguyên tắc kiểm soát rủi ro vận hành trong ngân hàng, mm hiểu về rủi ro vận hành nói chung và rủi ro trong vận hành nguồn vốn, hoạt động thanh toán nói riêng
+ Nắm vững các sản phẩm nghiệp vụ của ngân hàng nói chung
+ Tiếng Anh thành thạo
Nhân viên tài chính ngân hàng
– Đào tạo, tư vấn nghiệp vụ kiểm soát cho các chuyên viên trong bộ phận; cũng như cho các đơn vị vận hành tập trung thuộc khối.
– Tham gia triển khai kế hoạch hoạt động của bộ phận.
– Thực hiện công việc tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ …và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs)
Hỗ trợ xây dựng, giám sát các chương trình tự đánh giá các chốt kiểm soát chính (KCSA) tại các đơn vị vận hành tập trung trong Khối.
– Phối hợp với bộ phận Quản trị rủi ro hoạt động và các bộ phận kiểm soát liên quan cho các vấn đề phát sinh về kiểm soát & rủi ro hoạt động của Khối, tư vấn hỗ trợ các đơn vị vận hành tập trung trong việc giải quyết các vấn đề rủi ro phát sinh (tùy theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị).
– Hướng dẫn các chuyên viên theo dõi báo cáo Kiểm soát vận hành (KRIs – các chỉ số rủi ro chính) của mảng vận hành thuộc Khối.
– Lên kế hoạch và Thực hiện rà soát các quy trình hoạt động và kiểm tra việc tuân thủ các quy trình nghiệp vụ tại các đơn vị vận hành tập trung thông qua việc chọn mẫu các giao dịch. Trên cơ sở đó lập báo cáo về rủi ro, kiểm soát rủi ro và biện pháp giảm thiểu rủi ro hoạt động.
– Lên kế hoạch và Thực hiện rà soát các quy trình hoạt động và kiểm tra việc tuân thủ các quy trình
Giám sát các đơn vị vận hành tập trung thực hiện khắc phục các rủi ro còn tồn tại trên báo cáo kiểm tra, báo cáo CSA theo đúng thời hạn. Báo cáo cho các cấp quản lý tiến độ thực hiện.
– Lập báo cáo phân tích nguyên nhân gốc rễ của rủi ro phát sinh và các biện pháp phòng ngừa rủi ro, gửi báo cáo cho các đơn vị vận hành tập trung để chia sẻ bài học kinh nghiệm
– Tham gia đóng góp ý kiến cho các hoạt động cải tiến qui trình cũng như cải tiến các bước xử lý nghiệp vụ tại các đơn vị vận hành tập trung nhằm đảm bảo tính kiểm soát và giảm thiểu rủi ro.