Nhân viên bộ phận thuế

Nhân viên bộ phận thuế

***NHIỆM VỤ CỤ THỂ:
– Hạch toán các nghiệp vụ tài chính, kế toán phát sinh hàng ngày đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ.
– Cuối tháng trích khấu hao TSCĐ, CCDC hàng tháng, phân bổ các khoản chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn.
– Thực hiện các bút toán kết chuyển vào ngày cuối cùng của tháng.
– Kiểm tra các nghiệp vụ tài chính kế toán, lập tờ khai thuế GTGT hàng tháng gửi cho kế toán tổng hợp kiểm tra, kiểm soát trước ngày 15 hàng tháng.
– Lập tờ khai thuế TNDN tạm tính hàng quý gửi kế toán tổng hợp kiểm tra, kiểm soát trước ngày 20 tháng đầu tiên của quý.
– Lập báo cáo tài chính hàng tháng gửi cho kế toán trưởng kiểm tra, kiểm soát trước ngày 08 hàng tháng.
– Lập báo cáo tài chính năm gửi kế toán trưởng trước ngày thứ 60 của năm tiếp theo.
– Trực tiếp giao dịch, giải quyết các thủ tục với cơ quan thuế…
– Lưu trữ chứng từ khoa học và đúng theo quy định của công ty và pháp luật.
Nhân viên bộ phận thuế
***CHẾ ĐỘ BÁO CÁO:
– Báo cáo sổ quỹ tiền mặt và chi tiết tài khoản ngân hàng – Thứ 2 hàng tuần gửi Kế toán trưởng và kế toán tổng hợp
– Báo cáo công nợ khách hàng, nhà thầu, nhà cung cấp – Thứ 2 hàng tuần gửi Kế toán trưởng và kế toán tổng hợp
– Báo cáo tổng hợp chi phí, doanh thu cho từng dự án – Ngày 05 hàng tháng gửi kế toán trưởng và kế toán tổng hợp
– Tờ khai thuế GTGT hàng tháng – Ngày 05 hàng tháng gửi Kế toán trưởng và kế toán tổng hợp
– Báo cáo tài chính hàng tháng – Ngày 15 của tháng tiếp theo gửi gửi Kế toán trưởng và kế toán tổng hợp
Tờ khai thuế TNDN tạm tính hàng quý ngày 08 hàng tháng của quý tiếp theo gửi Kế toán trưởng và kế toán tổng hợp
– Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm – Ngày 20 của tháng đầu tiên của năm tiếp theo gửi Kế toán trưởng và kế toán tổng hợp.
– Tờ khai quyết toán thuế GTGT hàng năm – Ngày 25 của tháng đầu tiên của năm tiếp theo gửi Kế toán trưởng và kế toán tổng hợp.
– Báo cáo tài chính hàng năm – ngày 30 của tháng thứ 2 của năm tiếp theo gửi Kế toán trưởng và kế toán tổng hợp.
– Các báo cáo khác do kế toán trưởng và Ban lãnh đạo yêu cầu.